Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат

23 Специфіка газ. жанрів

Жанр – усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливими методом освоєння життєвого мат-лу.

Традиційна клас-ція жанрів:

1)Інф. жанри:

а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, полеміч. з-ка, критична, з-ка-подяка, фотозамітка, рекламна з-ка). Лаконічне повідомлення про актуальні, нові події і Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат явищя соц. практики, які зачіпаюить сусп. інтереси. Цільова установка – орієнтувати читача шляхом латентного оцінювання подій. Зміст орг-ся шляхом контамінації аналіт-ного, репродуктивного або описового стилів. Структура тексту: лід (зачин) з основним фактом повідомлення, отдалі – факти, що розкривають головний факт і висновок. Мова зрозуміла, не насичена спец. термінами та поняттями.

б)звіт Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат (хронікальний, прямий інф-ний, аналітичний) – детальний виклад ходу дебатів під час наради або конференції. Пояснення сусп. значення прийнятого конкр. рішення і визначення компетентності обговорення.

в)інтерв’ю (і-ю-звіт, протокольне, суто інф-не, портретне, проблемне)– розгорнуте повідомлення, яке в драматургічній формі передає процес спільного пошуку ж-том і Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат співбесід-ком пояснення суті явища, події тощо.

г)Репортаж (р-ж-замальовка, звітний р-ж, р-ж-роздум, проблемний) – розгорнуте повідомлення інф. х-ру, в якому відтворюються події в їх просторово-часовій послідовності, чим створюється ефект присутності читача. Динамічна образна розповідь, яка не позбавлена літ-стиліст Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат. засобів (епітети, метафори, порівняння тощо). Дає оцінку подіям.

д)Кореспонденція (інф., аналітична) – розгорнуте повідомлення про події з аналізом. Мета – корекція деяких часткових моментів соц. практики шляхом пояснення сусп. значення аналізованої ситуації і пропозиція методів її рішення. Літ-стиліст. прийоми: пейзажні описи, діалоги, авт. ремарки, яскраві факти.

2)Інф-аналітичні жанри:

а)стаття Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат – в розгорнутій формі аналізуються явища соц. практики, на основі чого виділяються тенденції розвитку реальних процесів.

б)огляд (м\н, літ-ний, екон., листів, культ. подій, преси) – оцінки сукупності однорідних фактів з певної сфери життєдіяльності людей протягом певного часу. В основі – осмислення, зіставлення, оцінка фактів у просторово-часових рамках. Риси публіцистичності Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат.

в)рецензія – кваліфікований аналіз конкр. мистецького твору і показ його місця в системі духовних цінностей народу. Містить позит. і негативні зауваження.

3)Інф-художні:

а)нарис (пробл, портретний, подорожній, подієвий, критич. і т.д.) У художній формі узаг-нює і типізує вихід з певних проблемних ситуацій, створює образи реальних людей Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат згідно з соц. уявленнями сус-ва. Мета – сформувати в свідомості читача ідеальний образ певних соц. ролей.

б)лист

4)Сатиричні:

а)фейлетон – агітка у смішній формі, у якій засобамигумору активізується воля і думка читача на боротьбу з носіями негативних рис. Худ. обробка фактів, літ-стліст. прийоми. Розгортається навколо типових Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат явищ.

б)памфлет – має гостре викривальне соц. спрямування. Створення еталонних образів смішного і мерзотного, що було б удобно придатним для усвідомлення і оцінювання тіньових сторін життя. Емоційність, сарказм, гротеск. Об’єкт нередко – ідейний чи політич. супротивник. Структура визначена темою.

37 Види описів

Опис – це елементарний тип твору в межах Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат описового иетоду відтворення реальної дійсності, якмй передбачає її відтворення у предметно-чуттєвих вмявах ч\з відбір характерних деталей, які можна почути і побачити. Включає виражену лексич. засобами оцінку відображеного.

В описі такі структурні змістові зв’язки:

-рух погляду спостерігача по об’єктові опису, його складових (зліва вправо, знизу вгору тощо)

-маршрут

-рух Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат об’єкта

-класифікаційний принцип з різною основою для поділу на частини (за досліджуваним об’єктом, за способом досл-ня, за структурою об’єкта і т.д.)

-збільшення або зменьшення ознаки

2 види опису:

1)Репортажний включає внутри себя деталі, які свідчать про те, що ж-т спостерігав

2)Реконструктивний – розгорнутий на основі уявлення про Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат ту інф-цію, яка отримана від свідків.

Правила опису:

1)Відбір деталей для відтворення має бути скерованим підзавданнями матеріалу, тобто служити розкриттю теми та ідеї.

2)Треба притримуватися відчуття міри – відбирати лише необхіденьке

3)Для реконструктивного опису – спеціально встановити межі реальності, перевірити справжність відібраних деталей, доцільно вказати джерела інф-ції, на основі Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат яких розгортається опис.

4)В репортажному описі – позначити прикмети авторської присутності в ситуації.

Ред. прака опису залежить від жанру определенного твору.

38 Роздум: ос-ті і викорис-ня

Роздум – це елементарний тип твору в межах відповідного способу відтворення реальної дійсності. Способ роздуму (міркування) – способ пред’явлення елементарних зображальних засобів фактологічного ряду, спрямований на Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат виявлення сутності тієї чи іншої реалії дійсності, її значення, перспективи.

Міркування представляють не лише итог розумової роботи ж-та, а і її процес. Будується як послідовність певних логічних операцій, в ході яких факти включаються у ланцюг інших зображальних засобів, завдяки чому вдається розглянути їхні соц. зв’язки і Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат встановити значення, зміст. Нередко використовується запитання як форма вираження думки.

Стуктурні змістові зв’язки роздуму: а)структура умовиводу в доказі або запереченні (від тези до аргументів і навпаки) б)певна закономірність пізнавального руху по досліджуваному об’єкту (від явища до суті, від фіксованих змін до аналізу їх обстоятельств, від Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат розгляду якісних хар-к до кількісних, від елементів до їхніх зв’язків тощо) в)рух від определенного до абстрактного і навпаки, одиночне-загальне, частина-ціле, відоме-невідоме, старе-нове тощо.

Обов’язково, щоб міркування приводили до нового розуміння реалій і переконували в авторському відкритті.

Правила роздуму: цілеспрямованість, логічна бездоганність Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, новизна оборотів думки, переконл-сть, афористичність підсумкового висновку создателя (вищий рівень узагальнення).

Широке використання роздуму наявне в аналітичних творах (стаття, рецензія, огляд, латентно – у нарисі)

39 Бота редактора над фактичним матерілом

Фактологічне забезпечення твору є матеріальною основою для утворення теми, розробка якої власне пов’язана з вибором фактів, утворення фактолог. системи Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат твору, розташуванням фактів (розробкою композиції).

Факт – відображені у свідомості сторони дійсності різного рівня узагальнення і різного предметного змісту.

Критерієм поділу змісту на факти є поняття-тема . Оскільки будь-яке поняття є ієрархічно організованою системою ознак-понять, то система фактів твору теж має ієрархічну орг-цію. Ф-ти 1 рівня – ілюструють Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат ознаки, які становлять базу поняття-теми. Кожне поняття-ознака може мати свої ознаки, які забезпечуються ф-тами 2 рівня і т.д.

Кожен факт має якісну хар-ку (правдивість, типовість, соц-політ. значимість, ідейність, точність, доречність). Важливий також обсяг фактажу – кожна тема для її розкриття вимагає певної кількості фактів Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат.

За функціями факти: 1)вхідні – в основі теми, 2)деталізуючі (ілюстрат-вні і аргументативні) – уточнюють зміст 3)вихідні – итог создатель. міркувань 4)посилкові – на які создатель посилається в примітках.

Логіка темат. відбору фактів залежить від: 1)ред-ого завдання , поставленого перед создателем - виробничої мети в конкр. ред. ситуації; 2)комунікативного завдання – комунік. мети, залежної від соц Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат. ситуації, тобто місця і часу написання і поширення твору, потенційної аудиторії.

Основою фактологічної структури ( елемент її – факт) твору є логіко-поняттєві й асоціативні зв’язки між фактами. Ф. стр-ра – відносна річ, оскільки те, що для создателя – факт, для читача може і ні. Членування змісту на факти залежить від об Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат’єктивних факторів (видільна роль рубрики, заголовка, ахітектонічні елементи, мовні засоби тощо), і суб’єктивних: читач вважає фактом щось цікаве для нього, хоча в тексті це не виділено як факт.

Критерії виділення фактолог. стр-ри: 1)темат. однорідність фактол. членування змісту – виділення фактів, які стосуються теми; 2)логічно-категоріальна однорідність членуванняу Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат межах заданої теми – факти мають бути 1-го рівня узагальнення.

Методи фактол-ного аналізу

1)м-д фактол. членування – визначення теми-поняття і його компонентів, поділ змісту згідно з визначеними рвнями системи компонентів;

2)м-д системно-цільового аналізу для перевірки якості системи фактів – об’єднання виділених фактів на осн. теми-поняття Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат. Вимоги: достатня для розкриття теми кількість ф-тів, інтенціональна зумовленість тематичної системи ф-тів.

3)м-д зіставлення ф-тів – поєднання ф-тів між собою поза контекстом твору

4)м-д тлумачення термінів – для оцінки достовірності і точності ф-тів шляхом включення їх у природну систему ф-тів.

5)м-д ранжирування ф-тів Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат –редактор розташовує ф-ти у різному порядку щоб зафіксувати можливе порушення логіки ф-тів.

6)м-д експлікації логіч. зв’язків – простеження і пояснення логічних зв’язків між поняттями.

7)м-д підрахунків перевірка цифрових даних

8)м-д індукції змісту (утворення висновків на основі певних фактів-аргументів) і дедукції (розгортання змісту положень Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, тез, висновків)

9)м-д семантичного аналізу мовних одиниць різних рівней, які є носіями логіч. зв’язків у творі.

Ще: м-д перспективи і семант. зондування, м-д тлумачення термінів, м-д рубрікації, м-д схематизації композиційних зв’язків, м-д образної інтерпретації темат. системи.

40 Види правки

Правка заходить Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат до структури технологічного процесу редагування , де їй передує ред. аналіз і прийняття рішення щодо правки тексту.

Мета правки – літературно досконалий конкр. твір.

Майстерність правки досягається через освоєння різних способів роботи, вироблення мозгінь та навичок праці.

Методи правки :

-метод корекції тематичної системи і структури. Після аналізу тематичної системи й Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат структури матеріалу та прийняття рішення про їх вдосконалення ред-р має ч\з создателя або власноручно визначити бажану темат. організацію твору. Коригуючи темат. систему, він визначає, яка тема буде головною, які мікротеми. Визначення послідовності й зв’язків між мікротемами.

Прийоми: скорочення твору, перестановки кусоків, фраз, вставки тощо, використовуючи знаки коректури.

-метод Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат актуалізації теми – пошук такового звучання теми, яке б робило її актуальною. Актуалізація теми має здійснюватись в межах факторів, що зумовлюють мовну діяльність.

Прийоми атрибуція предмета розповіді (про директора – про суч. директора), узагальнення предмета розповіді (про вчителя – про працівників освіти), поняттєва трансф-ція предмета розповіді (про сучасника – про проблеми сучасності Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат.

-метод селекції факт. мат-лу. Не кожен факт, передбачений поняттєвим обсягом, має використовуватися у творі: осн. критерій темат. відбору фактів – комунікативна логіка.

Прийом : зіставлення підібраних фактів.

-метод корекції розкриття теми. Зміна комп-ції та архітектоніки мат-лу, будови фрази, правописній правці.

Прийоми : скорочення, вставки, перестановки, заміни.


42 Логічність композиції як редакторська Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат вимога

Композиція – будова твору, системно-структурна орг-ція в плані його змісту. Змістовні частини твору, з яких утворюється твір і які становлять його комп-цію мають бути тематично однорідними. К-ція завжди тематично зумовлена. В ідеалі твір має бути однотемним, а його к-ція – тематично однорідна структура Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат.

Реально однотемність неможлива. Якщо на рівні создателя текст здається однотемним, для читача може бути багатотемним (слово, корінь, фонема можуть викликати побічну асоціацію, в итогі – темат. відхилення)

К-ція твору в межах конкр. теми зумовлена стилем і жанром твору.

В основі к-ції – елементарні типи змісту, які визначають логіку розгортання змісту Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат: часова і просторова логіка для розповіді, аналітична для опису, індуктивна чи дедуктивна для роздуму, експресивна для заклику.

Ред. композиційний аналіз твору – 3 вимоги : будь-які частини твору на різних рівнях ієрархії змісту, включаючи рівень фраз, мають бути тематично однорідними; частини – логічно пов’язаними; вибір к-ції має мати Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат жанров-стльову зумовленість.

Дуже нередко композ. порушень зазнає інтерв’ю. Його поділ на блоки “запитання-відповідь” виснуває делему тематич. і логічного поєднання цих копоз. блоків. Ранжування блоків залежить від теми інтерв’ю, вони мають бути логісно поєднані. Здесь тип логіч. зв’язку залежить від того, який тип змісту лежить в основі Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат теми – опис, розповідь чи роздум. Зіставляючи запитання, що репрезентують копозиц. блоки, можна простежити їхню тематичну і логічну поєднуваність.

43 Журнальчикістика у системі соц. інститутів

Жур. діяльність здійснюється в певних суспільно-політ. умовах, при певному хар-рі і взаємовідносинах різних соц. сил. При цьому життєдіяльність суспільства протікає в значній мірі як функц Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат-ня великої кількості соц. інститутів, які виникають як сукупність функціонально-нормативных основ життєдіяльності людей в тій чи іншій сфері і які потім отримують законодавчі рамки і організаційні форми. Існують економічні, політ., культурно-оосвітні та ін. інститути, діючі на основі чітких установлень - конституції, законів, кодексів, положень тощо.

Соціальні інститути – це Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат адміністративно-господарські організації, які діють у сфері розповсюдження певного органу ЗМІ і зобов’язані впроваджувати відповідні входи за виступами ж-тів.

Ж-ка – один з соціальних інститутів. Це означає , що вона так чи інакше пов’язана з громадськими, урядовими, партійними чи сусп. інститутами. В нормальному громадян-кому Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат суспільстві ЗМІ - особливий соц. інститут з дуже складною структурою - "органи" і "видання" інших соц. інститутов, "незалежні" і "державні" ЗМІ (в гром. сус-ві право засновувати ЗМІ мають соц. інституты, окремі особи, групи громадян, фірми). Оптимальний развиток і взаємодія ЗМІ дозволяють информаційно забезпечити функц-ння сус-ва. "Ядром" жур-ки як соцінститута Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат виступють сусп-політ ЗМІ , т.к. для будь-якої сусп. сили участь у випуску ЗМІ має велике значення - надає можливість обширно заявляти про своє интереси і позиції та реализовувати їх. Ч\з ЗМІ створюються. образи решти соц. інститутов. ЗМІ стають организуючим центром підтримки тих сил, від імені яких вони Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат виступють. Т.ч. ЗМІ перетворюються на "четверту владу", де влада – здатність провадити свою волю, впливати на повінку тих чи інших соц. об’єктів в різних формах - через командування, керівництво, регулювання, контроль.


44 Функції жур-ки

Ф-ції жур-ки – це сукупність обов’язків і завдань, які вона виконує, итог поєднання мети Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат та засобів її досягнення.

1)Інформаційна 2) Коммуникативна - спілкування, налагодження контакту. Ефективно реализуеться лише при ясному змістовому наповненні (тобто контакт + певна позиція, своя "модель світу"); 2. 3)Безпосередньо-організаторська - контрольна, регулятивна діяльність, реализація ролі "четвертої влади"

4)Ідеологічна (пропаганди і контрпопаганди) – зумовлена постійною потребою роз’яснювати аудиторії практичні і теоретичні проблеми сус-ва. В Україні Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат у зв’язку з неуввязками нац. відродження, нової екон. і пол. ситуації – прищеплювати принципи демокр. сус-ва, націоналізації сус-ва, заг-люд норми, нові філософ. і соц. погляди, викривати інсінуації проти держави. Має виконуватися аргументовано, на фактах, з доказами.

5)Соціологічна – дослідження гром. думки з використанням способів соціол Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат. дослідження і прийомами соц. аналізу. Вивчення і формування вірної соціальної орієнтації аудиторії, надання інф-ції про різні сфери людської діяль-ті (духовна, економіч., гром-політ, соціал. інф-ція тощо). Надання повної, животрепещущеї, оперативної інф-ції. Сюди – ф-ція сусп. виховання.

6)Культурно-освітня –сприйняття інф. залежить не тільки від Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат вчасного її одержання, а перш за все від усієї суми фундаментальних знань про важливі явища сус-ва і від суми знань, норм, цінностей і ідеалів, які виробило сус-во. Це передача знань, культ. спадщини. Ця ф-ція ставить перед ж-кой завдання формування політ. культури, экономічної освіти, этичного і естетичного ввиховання, пропаганди Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат мед. знань, культури дозвілля тощо. Знаходиться в прямому зв’язку з ідеолог. ф-циєю.

7)Рекреативна – формування позитивних емоцій в сус-ві. Ефективного впливу решти ф-цій можна досягнути тільки якщо матеріали сприймаються із задоволенням.

8)Рекламно - довідкова – задовольняє утілітарні запити.

46 Етичні принципи жур. д-ті

Ще в 1754 р Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат. Ломоносов, в листі "Рассуждения о журналистах" до Ейлера визначив якості, які мають бути у ж-та. На межі 20 ст. виникла необхідність регламент-ти взаємовідносини журналистів, т.к. почалась не завжди чесна боротьба за читача (конкуренція). Ж-ти почали разробляти кодекси. В 20ті р. в багатьох країнах були прийняті кодекси проф. этики. Сразу Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат біля 60-ти кодексів. Причини: 1)комунікативниий вибух (вплив на млн. людей) - необхідність правової і моральної регуляції ЗМІ; 2)інформаційний імперіалізм – нерівність в обміні інф. між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються; 3)НТП в сфері збору і обробки, розповсюдженні інф., що спричиняє ряд нових колізій (скр. камер, диктофони).

Осн. принципи Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат:

1)Соціальна відповідальність ж-та – перед громадянами і сусп-вом в цілому за зміст мат-лів, прадиве і своєчасне інф-ня громадськості про факти, явища і події сусп. значення. Головний обов’язок ж-та – забезпечення прав громадян на інф-цію. Неприемлимо розголошення відомостей, що містять держ. таємницю, охороняються законом Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, заклики до насильницької зміни конст. ладу, війни, національної чи релігійної винятковості, втручання в особисте життя, посягання на гідність.

2)Правдивість і об’єктивніст ь – при зборі фактів, їх викладі і оцінках. При опрацюванні і поширенні інф-ції ж-т має виходити з інтересів сус-ва, відображати плюралізм думок, забезпечувати гарантоване Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат право людини на свободу слова і переконнання, не допускати приховування суспільно знач. інф-ції, перекручення фактів.

3)Сумлінність і чесність – перевірка фактів, точне відтворення даних документальних та ін. джерел. У разі похибки негайні входи для випралення її наслідків – публікація спростування, вибачення, відшкодування моральних збитків. Професія ж-та забороняє її використання в особистих Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат цілях.

4)Вірність заг-люд цінностям – ж-т визнає пріоритет заг-люд цінностей перед всіма іншими, направляє свою діял-ть на відстоювання інтересів держави, народу, ліквідацію соц. конфліктів охорону природи і т.д.

5)Професійна солідарність – ж-т піклується про престиж професії, поважає колег, не допускає шкоди авторитету ж-ки, бореться Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат проти диктату преси інших країн, підтримує рівноправні контакти з усіма творчими організаціями, підтриує демократичну ж-ку. У творчому змаганні не зловживає довір’ям колег, не заважає їм виконувати проф. обов’язки.

47 Ж-ка як форма тв. д-ті

Творчість поєднує репродуктивні и продуктивні форми д-ті.

Мета нетворчої, репродукт. діяльності Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат виступає як уявлення про вже існуючі об’єкти дійсності, створені попередниками. Творча діяльність абсолютних аналогів не має. Мета тв-ті не задається готовими зразками, а створюється самим творцем, если для создателя наступає насиченість необхідною інф-цією, яка є продуктом діяль-ті для переробки. Специфіка виникає як наслідок Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат особливостей самого предмету (основи, на якій формується мета і яка є уявленням про родові і видові риси майбутнього твору). В теорії ж-ки це має назву “породжуюча модель творчості”, яка безпосередньо впливає на формування методу тв-ті.

Рівень творчості визначає співвідношення "складових", в яких і проявл. міра і хар-р творч. здібностей Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, вмінь і навичок ж-та. Творчі пошуки можливі и необхідні у всіх боках і кроках д-ті, що вимагають повного використання. в конкретній творчій ситуації напрцьованих прийомів, а також максим. включения особистісно-унікального компонента. При чому унікальні св-ва виникають на базі впевненого володіння накопиченим в кажній сфері Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат творчості "технологічним" знанням в різних галузях жур. праці. Свобода творчості проявляєтся в тому, що на базі володіння знаннми в сфері необхідності здійснюється "прорив" у сферу творчіх знахідок і відкриттів як в семантической галузі (як відображення дійсності), так і в синтаксич. (як будується твір).

На всіх рівнях жур. д Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат-ти знаходять застосуваня репродуктиві, звичні, рутинні форми праці, збагачені оргинальними знахідками, унікальними прийомами і рез-ми д-ті. Без використання рутинних форм плодотворна д-ть неможлива. Але використання ж-том тільки репродукт. форм і відомих технологій на рівні коритувача, не повністю вимагає вимогам творчої діяльності.
48 Принципи журнальчикістики

Принципи мають Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат нрав вимог, нормують вибір рішень у суспільстві, виходячи з заг-людських інтересів. Відображають найістотніші і відносно постійні за часом інтереси. Усі П-пи ж-ки пов’язані з моральним кодексом ж-ки., мають базуватися на гуманизмі (людина - міра всіх речей) і законах длійсності. Принципи:

-Бажаність . Для певних груп сус Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат-ва інф-ція ЗМІ не бажана і може викликати емоційний опір чи несприйняття.

-Правдивість . Має реалізовуватися в жур-ці повністю. Правдивість забезпечують такі фактори: 1)надання мат-лу з великою кількістю подробиць; 2)оцінка ж-та має базуватися на достовірності, бути науково обгрунтованою; 3)мат-л має бути точним – дати, цифри, імена – достовірні Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат.

-Народность - де люд - сукупность класів, груп, слоев сус-ва, які за своїм об’єктивним станом в соц. системі зацікавлені. в исторично необхідних прогресивных змінах і можуть сприяти развитку всього сус-ва.

-Патриотизм і космополитизм – будь-яке явище має розглядатися з т.зору впливу на развиток по-перше, своєї країни, по-друге Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, інших країн

-Демократизм – жур-ка - одна з форм безпосередньої демократії в керуванні сусп. справами. Участь в держ. житті ж-ка здійснює выступаючи від імені народу, предоставляючи бажаючим можливість висловити свою думку з сусп.трибуни.

-Масовість

-Национальна городість , інтернационалізм – разом з турботою про власний етнос розуміння рівності всіх націй, прагнення Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат добитися дружніх стосунків між ними. Прин-пи профес. моралі:

-правильна оцінка ситуації

-відповідальність за свої слова

- дія у межах закону і межах етики жур. творчості

-сумлінність як вимога сусп-ва до працівників ЗМІ

- надання достовірної інф-ції, що базується на фактах

-підтвердження думки документами

- ж-т не має права дезорієнтувати сус Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат-во , надавати підтосовану інф-цію (це кримінал)

49 Методи збирання інф-ції

Способ (грец. “шлях”, “дослідження”– в суч. науці – система удобного і теоретичного засвоєння дійсності, система науково обгрунтованих дій для розв’язання певних завдань.

1. Традиційні:

1)Проробка документів . Завдання ж-та, який звертається до Д – отримання необхідних відомостей, які вже містяться в Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат інформаційних сховищах суспільства (політ., ідеол-етич. установки, наукові положення, істор. чи статистич. данні, свойства і опис людей чи подій, данні про життя закладів, установ).

В тексті Д-ти можуть бути представлені як 1) окремі витяги з документа із посиланням на нього або без (факти, думки, цифри); 2) ідеолого-етичні положення Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат; 3) художні образи; 4) прецеденти історії та науки; 5) у вигляді цитат.

Класифікація документів

1)За типом діяльності, що породжує Д (сусп-політ, держ-адміністр, виробничо-адміністр, наукові, науково-популярні, нормативно-техніч, довідково-інформ, художні)

2)За сферою функціонування (виробничі, Д-ти сусп. організацій, побутові)

Для ж-та головна роль – державні Д-ти, оскільки вони мають Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат загально-народне значення. Однак головні пошукові дії ж-т здійснює, если виникає потреба у розгляді виробничих (сукупність документів, які забезпечують інф. обслуговування виробничого життя трудових колективів) і Д-тів суспільних організацій. Щоб отримати ці Д-ти необхідно визначити, які це можуть бути Д-ти, де і скільки часу Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат зберігаються, хто має право їх давати, звернутися до цієї особи, краще – у кілька інстанцій для отримання достовірної інф-ції.

Більшість побутових Д-тів (сукупність офіційних і особистих матеріалів, які забезпечують інформаційне обслуговування людей у побуті) не реєструється і не лічиться. Нередко це особиста власність людини (листи, щоденники Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, зобов’язання, розписки), отже треба бути тактовним. Виняток – протипрвні дії власника Д-та.

Етапи засвоєння Д

1)Витяг даних шляхом читання, прослуховування, перегляду.

2)Інтерпретація відомостей, заснована на їх аналізі, оцінці (оцінюється: ступінь достовірності Д, ступінь надійності даних, мета і наміри укладача Д, прояви особистості укладача Д, самі відомості). Оцінка з різних точок Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат зору. Кращий спосіб перевірки на достовірність – зіставлення з даними, отриманими за допомогою інших способів, джерел. Перевірка на надійність даних – якою мірою вони грунтовні, репрезентативні, як можуть служити базою для висновків і узагальнень.

3)Фіксування даних – створення нового специфічного Д – професійних записів ж-та, які за певних мозгов можуть мати Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат юридичну силу.

---------------------------------------

2)Бесіда – такий вид організованого мовленевого спілкування, який передбачає чітке усвідомлення ж-том завдань, які стоять перед ним і вироблення стратегии, що відповідає умовам спілкування.

Завдання бесіди – 5 груп:

1) Отримати фактичні дані

2)Думки співбесідника

3)Пояснення ситуації, події, факту

4)Пропозиції і прогнози

5)Виявити характерні мовленеві прикмети співбесідника

Для результативності бесіди треба виробити її стратегию – свідомий Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат вибір тих засобів спілкування, які виявляються в даних умовах найдоцільніш (запитання, высказывания ж-та, зауваження, інтонація, полемічні прийоми, інф. стимули.

Умови вдалої стратегии Б:

1)Гарна підготовка до неї

2)Контроль її хода

3)Достатнє володіння прийомами стимуляції спіл-ня

Різновиди Б: - Б телефоном, - Б в листах.

----------------------------------------

3)Спостереження – дає матеріал безпосередньо з плинної Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат дійсності. В основі – здатність до сприйняття предметно-чутливої конкр-ості світу. Для ж-та 100є способом постійного використання, адже професійна установка включає готовність до постійного свідомого спец. сприйняття оточуючого.

За допомогою С можна отримати в аудіовізуальному контакті з об’єктом дані про сутність ситуації, нагромадити ці данні в тексті Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, завдяки чому перед читачем постане картина того, що відбувається. Це можуть бути деталі обстановки, риси зовнішньості людей, їхні дії, засоби і продукти виробництва.

Об’єкт пізнання – сукупність джерел інф-ції, що має 3 самост. зони: предметно-речове середовище, поведінка окремих людей, поведінка груп людей і їх взаємодія.

Різновид С – включене С, если Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат джерелом інф-ції про об’єкт 100є власна поведінка ж-та в досліджуваній ситуації.

Умови ефект. С – довільна увага, спостережливість, достатній рівень профес-зму ж-та, система фіксування деталей.

-------------------------------------

2.Нетрадиційні методи – методи конкретних соціальних досліджень (соціологічні методи, нравізуються ситуативним підходом до вивчення дійсності). КСД спрямовані на вимірювання Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат тих чи ін. боків дійсності і пред’являють результати у кількісних показниках.

Група способів КСД:

1)Опитування:

-очне(інтерв’ю індивідуальне, групове, масове)

-заочне(анкетування масове, групове, персональне)

2)Спостереження (включене-невключене, польове-лабор-не, систематичне-випадкове, структуруалізоване-неструкт);

3)Експеримент – способ отр. відомостей про стан об’єкта за допомогою виявлення його Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат реакції на еспериментальний фактор, яким виступає одна чи кілька змінних черт об’єкта.

---------

Всі методи не використовуються ізольовано. Принцип додатковості.

51 Ред-вид маркетинг

Маркетинг – це комплекс дій підприємця, спрямований на забезпечення руху потоків продуктів чи послуг від виробників до споживачів. Жур. маркетинг – різновид професійної діяльності, пов’язаний із просуванням видання на Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат ринок періодики, зумовлений забезпеченням мозгов його існування та вимогами читачів: 1)створення разумов просування вид-ня 2)забезпечення інф. потреб читачів 3)запезпечення мозгов існування вид-ня

Осн. поняття марк-гу – потреби, бажання, попит, продукт, маркетинг. комунікації, цінності, вартість, задоволення, обмін, угоди, розподіл.

Завдання мар-гу:

1)дослідження, аналіз потреб споживачів 2)марк. забезпечення розробки нових продуктів Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат 3)аналіз і прогноз стану й розвитку ринків 4)формування стратегії і стратегии 6)збут 7)формування асортим. політики 8)сервис

Осн. ознаками сегментування ринку ЗМІ за характерними особливостями друк. продукції можуть бути її призначення, вартість (прейскурантна ціна, цінв споживання), відповідність моді, ступінь розрекламованості. Хар-ки споживачів: демограф. (вік, стать, склад родини, раса Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат і т.д.), соц-екон. (рід занять, доходи), географіч, культурні, психологіч (інд. якості, стиль життя тощо).

Маркет. політика комунікації – комплекс заходів, які використовує ЗМІ для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої твари. Елементи: відпраник -–кодування – звертання – засоби поширення інф-ції – декодування – отримувач – зворот. реакція – звор. зв=язок Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат Финансовая база: рекл. отдел, бухгалтерия, дотации.

Типы финансирования: стран, партийный, религиозный, коммерческий (самоокуп. редакция). Ведется: 1)отчетность по доходам и расходам; 2)балансовая отчетность, где доходы: продажа рекламы, продажа материалов в др. СМИ, объявления, подписка, коммерческ. заказы на печать; а расходы: на печать, вещественные, на коммерч. заказы. Общая сумма прибыли идет на: заработную Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат плату, распространение, ремонт техники, страховка, аренда помещения, представительские расходы, юрид. консульт., налог на заработную плату, выплату кредитов либо процентов, канц. продукты, комунальн., почтовые, транспортные услуги, амортизационные отчисления. Потом выплачиваются налоги и получаетс незапятнанная прибыль.

52 Основи ред. менеджєменту

Мен-мент – 1) це діяльність групи осіб, які самостійно організують виробництво, вміють вивчати ринок Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, відчувають кон’юнктуру ринку, дінаміку попиту; 2) це процес упр-ня матер. та людськими ресурсами, який забезпечує інтеграцію та найефективніше їх викор-ня для досягнення цілей. Ред. мен-т пов’язаний з маркет-гом – двоєдиний процес.

Маркетинговий мен-т – аналіз, план-ня, впровадження у життя і контроль Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат за здійсненням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів з цільовим ринком для досягнення конкр. мети. Завдання: 1)аналіз ринку – потенц. ринок., місткість, кон’юнктура, попит, поведінка споживачів, можливості ЗМІ, конкуренція; 2)планування – формулювання цілей фірми, визначення шляхів її досягнення; 3)організація – формування орг. структур маркетингу ЗМІ, внутр. ієрархії, повноважень і Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат відповідальності за реалізацію марк. заходів; 4)мотивація – матеріальні і моральні стимули для працівників з метою забезпечення виконання ними обов’язків; 5)реалізація наміченях планів; 6)контроль і аналіз виконання марк. заходів

Ієрархія(рівні мен-ту) в ред-ції:

1 рівень: гол. редактор (зам), члени редколегії, секретаріат – визначають всю стратегію ред. діяльності у всіх напрямках Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, формують осн. завдання.

2 рівень : керівники творчих об’єднань, керівники відділів, секторів, технічних колективів – вплив на рівні публікацій, на фінансовий стан редакції. Директор з питань маркетингу координує діяльність всіх відділів, пов’язаних із збутом і отриманням прибутків.

3 рівень : ж-ти, працівники технічних і комерційних служб – керують тимчасовими групами, які створюються для Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат реалізації певних кампаній (цільові, тематичні номери).

53 Фін. база вид-ня і бюджет

В суч. економ. ситуації – погляд на ЗМІ як на підприємство.

Стан екон. бази видання, його стабільність, залежить від його фінансової бази. Внутр. обіг редакції складається з передплати і продажу у роздріб – вони покривають витрати на безперервний випуск Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат. Проте необхідні додаткові стабільні джерела капіталу – рекламна, комерційна діяльність, дотації (для держ. ЗМІ), кредити, спонсори. Фін. база – об’єкт особливої уваги, оскільки на зміни в цій галузі орг-ція редакційног процесу швидко реагує.

Структура бюджету друк. ЗМІ

(економіст Мішалкін): 1)прибуток від передплати 2)доходи від роботи на фін. ринках 3)реклама 4)прибутки від Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат консульт. діяльності – роздрібна торгівля.

Загальноредакційні витрати – реєстрація, ліцензія, витрати на рекламу видання в період заснування, аренда приміщення, друкарські послуги, тиражування, технічне забезпечення, матеріали, інформація, ідеї, розповсюджувачі, фахівці.

54 Орг-ція роботи ред-ції г-ти

Орг-но-творча бота редакції визначається специфічними журнальчикістськими принципами: 1)підлеглістю редакції відповідному органу Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат (узгодження спрямованості вид-ня з позицією орг-ції-засновника або видавця)

2)колективним нравом ред. роботи (верно сформований жур. колектив і кожен член колективу виконує доручену боту)

3)розподілом жур. праці (кожна структурна ланка ред. апарату забезпечує виконання певного комплексу питань – техніч. забезпечення виходу номеру, фінанс. стан г-ти, розрока певного кола Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат питань або теми). За цим принципом формується також аппарат ред-ції. Він визначає нрав роботи всіх працівників, чітко формулює обов’язки.

Редакція г-ти – це орг-ція з особистою системою труд. відносин ж-тів (відносини субординації \підкорення\ і координації \співробітництва\). Службові обов’язки кожного визначаються в залежності від х-ру Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат вироб. процесу і розподілу праці в ред-ції.

Найбільш розповсюджена – п’ятикомпонентна будова ред. апарату:

1)Керівництво ред-ції (ред-р, його защитник, редколегія). Ред-р несе особисту відповідальність за вид-ня, тому слідкує за усіма сферами діяльності кол-ву. Обов’язки а)забезпечення випуску вид-ня на Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат рівні, який відповідає завданням видань даного типу б)контроль над співроб-ками в)виконання внутр. розпорядку г)забезпечення мат-техн. мозгов, виконання труд законод-ва та інш. правових норм. Бере участь у плануванні, керує поточною роботою, затверджує номер, штатний розклад, порядок денний нарад, шкалу гонорарів. Безпосередньо спрямовує боту

2)Секретаріат координує діяльність Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат відділів забезпечує кваліфіковану підготовку і якість мат-лів, здійснює випуск чергових номерів. Завдання – участь у план-ні, підготовка мат-лів до друку, керівництво рудакц. служьами, макетування і верстка. Готує мат-ли на виробничі наради, дбає про кваліфікацію і фахове навчання працівників.

3)Відділ – осн. творчо-виробн. одиниця ред-ції, саме Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат здесь починається і завершується бота над підготовкою публікації (планування, замовлення создателям, збір фактів, написання текстів, вичитки, друкув-ня). Найбільш компетентна у відповідній галузі ланка ред. апарату. Спирається на штатних працівників, встановлює зв’язки з інш. орг-ціями і творчими спілками, соц. інститутами. Профільність відділу зумовлює тип вид-ня Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, а їх кількість – завдвннями.

4)Кореспондентська сітка

5)Технічні служби – коректор, бухгалтерія, відділ друку, програмісти, водії і т.д. Кожен з их має чітко окреслене коло обов’язків, які залежать від потреб заг-ред. діяльності.

55 Інф. політика вид-ня

Інф. політика – це сукупність постійних рубрік, а також проблемно-тематичних ліній, нрав розробки яких Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат визначається соц. позицією даного ЗМІ і втілюється в сукупності прийнятих форм реалізації ідейно-творчого спрямування видання або програми. Осн. риси інф. політики вид-ня визначаються при розробці даного ЗМІ засновником .

Інф. пол-ка визначається за:

1)Рубрікацією: а)рубрики за тематичним зрізом життя б)рубрики проблемного типу в)жанровий Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат показник г)за типом ситуацій.

2)Кампаніями в ЗМІ

3)Виступами ведучих ж-тів

4)Позитивною і критичною спрямованістю матеріалів.

Основні риси інф. політики визначаються засновником під час розробки концепціи ЗМІ іподготовки до його реєстрації. В большинстве случаев направление издания либо программки довольно верно определено, хотя в его рамках ж-ты получают. более Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат либо наименее пространное место для выявления собственной позиции, в каких-либо моментах не совпадают с принятым направлением, и могут показывать цвета воззрений. Это позволяет избегать крайностей: беспринципности (безбрежного плюрализма) и жесткой однозначности (догматизма). Существует ограниченное число типофрмирующих признаков : 1.административно-территориальный уровень;

2.целевое предназначение (разная широта - более дробная в общеполитических газетах); 3возраст читателей Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат; 4.национальные особенности; 5периодичность издания (чем пореже выходит газета, тем больше страничек она, обычно, содержит. Большой объем позволяет тематически обособлять целые странички и даже развороты); 6время выхода. Взаимодействие типоформирующих признаков очень сложное. Фактически нереально выделить какие-либо один-два признака, сначала обуславливающих специфику всех типов газет - ни Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат какой-то из них не действует обособленно, вне связи с другими признаками.

57 Законодавча база

Закон про друк. ЗМІ було прийнято в листопаді 1992 р.

Ст. 2 “Свобода д-ті друк. ЗМІ Свобода слова і вільне виявлення у друк. формі своїх поглядів гарантується К-цією України і відповідно до цього закону означає право кожного громад Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат-на вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використ-вати та поширювати будь-яку інф-цію за допомогою друк. ЗМІ. Друк. ЗМІ є вільні. Забороняється створення і фінансування держ. органів, установ, орг-цій або посад для цензури масової інф-ції. Не допускається вимога попереднього погодження мат-лів Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, а також заборона поширення і повідомлення мат-лів з боку посадових осіб держ. органів, підприємств, установ, орг-цій або громад. об=єднань крім випадків, если повадова особа є создателем поширюваної інф-ції або отдала інтерв=ю. Держава гарантує екон. самостійність та забезпечує екон. підтримкою діяльність друк. ЗМІ, запобігає зловживанням монопольним Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат становищем на ринку з боку видавців і розповсюджувачів.

Ст.26 регламентує права і обов=язки ж-та Поширювати повідомл-ня ж-том за власним підписом, якщо його зміст після редправки не суперечить переконанням; можна під умовним ім=ям або без підпису – право на збереження таємниці авторства та джерел інф Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат-ції за винятком вимог суду.

Ж-т зобов=язаний дотримуватися програми діяльності свого ЗМІ, подавати достовірну інф-цію, відмовлятися від доручень редакції, якщо треба порушити закон, пред=являти посвідчення., виконувати обов=язки учасника інф. відносин, утримуватись від поширення мат-лів в комерційних цілях.

Ж-т несе відповідальність в межах чинного законодавства Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат за перевищення своїх прав і невиконання обов=язків.

Розділ 3 з-ну про пресу регламентує організацію д-ті ЗМІ.

ст. 6 Діяльність друк. ЗМІ – це збирання, творення, редагування, підготовка інф-ції до друку та видання з метою її поширення серед читачів.

ст.7 Суб=єкти діяль-ті ЗМІ – засновник, співзасновник, редактор Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат, редколегія, редакція, трудовий колектив, жур. колектив, создатель, видавець, розповсюджувач.

ст.22 Статус редакції ЗМІ визначає виробничі, майнові, та інші умови діяльн-ті. Затверджується засновником або співзасновниками відповідно до чинного законодавства.

58 Планування в редакції

Плануваня – база верної орг-ції роботи в ред-ції. Ціль пл-ня – випуск такої газети, де як і в окремому Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат номері, так і в усіх номерах висвітлювалося б якомога більше тематичних зрізів життя, була жанрова різноманітність.

Вимоги до пл-ня: 1)врахування особливостей госп. і культ. розвитку регіону, ле виходить випуск 2)увага до планів роботи засновника, якщо їм не є сам колектив ред-ції 3)план передбачає основні теми, проблеми, над Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат якими ред-ція буде працювати, намічаються терміни та виконавці 4)врахування участі позаштатних создательів 5)передбачення жанрів або форм подачі інф-ції.

Для кожного типу газет – свій порядок пл-ня, який залежить від структури ред-ції, штатного розкладу, завдань колектива, періодичності та обсягу вид-ня.

Для центр. та Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат обл. газет типова схема – складання місячніх чи трьохмісячних планів відділів (перспективний план), тижневий заг-ред план, план номеру (оперативний план), тематичний план.

Для міських і рай. газет (вихід 3-4 р. на тиждень) не завжди поділяють тему на відділи, тому всі плани зазвичай складаються як заг-ред-ні.

Тематичний план – теми Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат осн. виступів г-ти, жанри, форми, способи подачі мат-лів на шпальтах.

Місячний план – спочатку виписують майбутні рубрики і розділи, потім окремі тематичні полоси, постійні розділи і рубрикм (1-3 р. на тиждень, потім ті, що 1-2 р. на місяць, на 3 місяці)

Тижневий план – включає щойно знайдені теми, іноді він календарний. Завідуючі Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат відділами повідомляють відповід. секретарю про власні плани і пропозиції на наступ. тиждень, після чого створюється заг-ред план.

Плани кампанії – від відділів ред-ції на період величавых політичних., спорт., господар. заходів. На основі тематичного плану проведення кампанії.

План цільового номеру – під час величавых свят або подій.

Темат. і тижневий плани Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК - реферат створюють модель структури газети на найближчий квартал, що у загальних рисах дозволяє також визначити структуру того чи іншого номеру, його схему. Але конкр. стуктура номера вимальовується лише в оперативному плані.shubino-sergachskij-rajon.html
shukshin-v-m-nravstvennie-ideali-geroev-v-m-shukshina-sochinenie.html
shukshin-v-m-shukshin-i-ego-proizvedeniya-sochinenie.html